About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Posted in January 2015

Jaarverslag Examencommissie; Trijntje Kraak deelt ervaringen van de TU/E

Op 20 Januari 2015 deelt Trijntje Kraak haar ervaringen over invoering van toetsbeleid met de TU Eindhoven, het voorbereiden van de Examencommissies op hun nieuwe rol en het gezamenlijke vaststellen van het jaarverslag format.

De nadruk in onze sessie lag op de procesgang voor het maken van een gezamenlijk jaarverslag en het jaarverslag format. Het jaarverslagformat van de TU/E  is vergeleken met het format van de TU Delft.

Punten die aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld:

Waar maken we als examencommissie eigenlijk een jaarverslag voor:

 • Het is een goede exercitie voor de commissie zelf als reflective instrument.
 • Vooral om de pdca binnnen examencie te sluiten.
 • Intern effect groot. En is er ook extern effect. Zeker in de accreditatie, maar niet bijv. Bij studenten, zelfs bij commissarisen onderwijs die nog glazig kijken.
 • Het is een middel om scherper te maken als cie, verantwoording afleggen, accreditatie, snel inwerken in de materie als nieuw bestuurder

Hoe is het jaarverslag in de pdca cyclus geborgd bij de TU/e

 • Je maakt als examencie, het verslag voor een half jaarlijks overleg. Dit staat in het faculteitsregelement.
 • Centrale Commissie kwaliteitszorg onderwijs evalueert onderwijsjaarverslagen en rapporteert terug aan CvB om nieuwe beleidsplannen uit te rollen.
 • Zorgen dat logistiek de jaarverslagen tijdig binnenkomen bij de Centrale Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs om te evalueren; dus tijdspad en administratie.
 • Geef als CCKO advies over de jaarverslagen adhv een standaard format.
 • Essentieel dat er jaarlijks wordt gekeken naar de jaarverslagen.

Heeft u interesse dan kunt u onder sessie 8 vinden op de OC FOCUS Website:

https://intranet.tudelft.nl/specifieke-ingangen/onderwijs/onderwijsverbetering/oc-focus/cursussen/trainingen-examencommissies/komende-lunchsessie-aanmelden/

Accreditatie stelsel 3.0 door Sarah Morassi

Vorig jaar heeft er vanuit het ministerie van OC enW een evaluatie plaatsgevonden van de instellingsaccreditatie 2.0 het huidige instellingen accreditatiestelsel. Daar waren vijf hoger onderwijs instellingen bij betrokken.

De belangrijkste conclusie uit deze evaluatie was en is:

 1. Het werkt goed,
 2. er is  draagvlak,
 3. de  kwaliteit wordt goed bekeken binnen de instelling en levert toegevoegde waarde aan de borging van de onderwijskwaliteit

 Maar de lasten voor instellingen zijn extreem hoog

Hoe kunnen we de ervaren administratieve lasten terugbrengen en verbetering stimuleren (soms is de nadruk op verantwoording te groot, waardoor ontwikkeling en leren in de knel komen).

Het verzoek om naar een oplossing te zoeken hoe het fundamenteel anders kan is in 2014 opgepakt. Concreet zijn er een aantal acties uitgezet om tot een nieuw accreditatie stelsel te komen.

 • De minister ondersteund door het departement onderwijs zijn het land door gegaan en hebben meer dan 100 mensen gesproken. Breed aantal betrokkenen is gevraagd te reageren op de vraag ” wat gaat er goed en wat kan er beter?”
 • International onderzoek uitgevoerd naar hoe het accreditatiestelsel elders in elkaar zit.
 • En meegelopen met de accreditaties.
 • Sterkte zwakte analyse

In de examencie leergang sessie 7 is aan de deelnemers gevraagd zich voor te stellen dat je Minister bent voor een dag.  Wat zou je doen met het huidige accreditatie stelsel?

 1. Huidige instellingsaccreditatie/opleidingsaccreditatie uitkleden zodat het een minder belastend proces wordt.
 2. Instellingsaccreditatie (zonder opleidingsaccreditatie) Opleidings accreditatie alleen via interne audit. Externe verantwoording vind plaats op instellingsaccreditatie. En hoe ga je om met de peerreview. Er hoeft per opleiding dan geen NVAO stempel meer op.

De leden van de examencommissies stemden unaniem voor versie 1. Heeft u ook een opinie en/of idee en wilt u meepraten neem dan contact op met S.Morassi@minocw.nl 

Leg kort uit wat uw idee betekent voor:

 • de kwaliteitsborging van het onderwijs
 • de gevolgen voor het accreditatie proces
 • en welke discussie er aan ten grondslag ligt.

In de examencie leergang discussiëren we nog even door over:

 • Balans tussen onderwijs en onderzoek (nu sterk op onderzoek beoordeeld en visitatie alleen maar over onderwijs, naar is geen balans tussen. Meer integratie van deze twee componenten).
 • Leidt  een nieuw stelsel echt wel tot verminderde lasten.
 • Belegging van beleidsmatige zaken op instellingsniveau
 • Inhoudelijk verantwoording meer borgen op opleidingsniveau
 • Het behoud van erkenning als opleiding;  kwaliteitsborg het stempel blijft belangrijk.
 • Op instellingsniveau cv’s van docenten alleen accorderen. Op opleidingsniveau cv’s eruit.
 • Niet overload aan stukken aanleveren, waardoor de administratieve lasten hoog zijn.
 • Ondersteuning voor het uitvoeren van administratieve taken zoals kopiëren etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examencommissie Leergang 2014 sessie 7

Marinke Sussenbach heeft op 4 december 2014 het spits afgebeten met een hernieuwde impuls aan de examencommissie leergang. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in wetgeving en binnen onze instelling is er besloten ook andere doelgroepen zoals directeuren onderwijs en opleidingscommissies de mogelijkheid te geven aan te schuiven. Marinke Sussenbach werkzaam bij de extensionschool van de TU Delft op het onderwerp online accreditatie heeft vanuit haar recente werkverleden bij het ministerie van OC en W geïnformeerd over de achtergronden bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving rondom onder andere de wet versterkt bestuur, toevoegen van een extern lid aan examencommissies en de bewaartermijn voor toetsen en eindwerkstukken. Wij nodigen u graag uit de video van de sessie (ondersteunende slides) en het verslag te lezen op onze OC FOCUS website te vinden onder onderstaande link.

 

https://intranet.tudelft.nl/specifieke-ingangen/onderwijs/onderwijsverbetering/oc-focus/cursussen/trainingen-examencommissies/eerdere-sessies-in-de-examencommissie-lunchlezingen-reeks/

 

 

© 2011 TU Delft