About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Posts in category Examencommissie

Jaarverslag Examencommissie; Trijntje Kraak deelt ervaringen van de TU/E

Op 20 Januari 2015 deelt Trijntje Kraak haar ervaringen over invoering van toetsbeleid met de TU Eindhoven, het voorbereiden van de Examencommissies op hun nieuwe rol en het gezamenlijke vaststellen van het jaarverslag format.

De nadruk in onze sessie lag op de procesgang voor het maken van een gezamenlijk jaarverslag en het jaarverslag format. Het jaarverslagformat van de TU/E  is vergeleken met het format van de TU Delft.

Punten die aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld:

Waar maken we als examencommissie eigenlijk een jaarverslag voor:

 • Het is een goede exercitie voor de commissie zelf als reflective instrument.
 • Vooral om de pdca binnnen examencie te sluiten.
 • Intern effect groot. En is er ook extern effect. Zeker in de accreditatie, maar niet bijv. Bij studenten, zelfs bij commissarisen onderwijs die nog glazig kijken.
 • Het is een middel om scherper te maken als cie, verantwoording afleggen, accreditatie, snel inwerken in de materie als nieuw bestuurder

Hoe is het jaarverslag in de pdca cyclus geborgd bij de TU/e

 • Je maakt als examencie, het verslag voor een half jaarlijks overleg. Dit staat in het faculteitsregelement.
 • Centrale Commissie kwaliteitszorg onderwijs evalueert onderwijsjaarverslagen en rapporteert terug aan CvB om nieuwe beleidsplannen uit te rollen.
 • Zorgen dat logistiek de jaarverslagen tijdig binnenkomen bij de Centrale Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs om te evalueren; dus tijdspad en administratie.
 • Geef als CCKO advies over de jaarverslagen adhv een standaard format.
 • Essentieel dat er jaarlijks wordt gekeken naar de jaarverslagen.

Heeft u interesse dan kunt u onder sessie 8 vinden op de OC FOCUS Website:

https://intranet.tudelft.nl/specifieke-ingangen/onderwijs/onderwijsverbetering/oc-focus/cursussen/trainingen-examencommissies/komende-lunchsessie-aanmelden/

Accreditatie stelsel 3.0 door Sarah Morassi

Vorig jaar heeft er vanuit het ministerie van OC enW een evaluatie plaatsgevonden van de instellingsaccreditatie 2.0 het huidige instellingen accreditatiestelsel. Daar waren vijf hoger onderwijs instellingen bij betrokken.

De belangrijkste conclusie uit deze evaluatie was en is:

 1. Het werkt goed,
 2. er is  draagvlak,
 3. de  kwaliteit wordt goed bekeken binnen de instelling en levert toegevoegde waarde aan de borging van de onderwijskwaliteit

 Maar de lasten voor instellingen zijn extreem hoog

Hoe kunnen we de ervaren administratieve lasten terugbrengen en verbetering stimuleren (soms is de nadruk op verantwoording te groot, waardoor ontwikkeling en leren in de knel komen).

Het verzoek om naar een oplossing te zoeken hoe het fundamenteel anders kan is in 2014 opgepakt. Concreet zijn er een aantal acties uitgezet om tot een nieuw accreditatie stelsel te komen.

 • De minister ondersteund door het departement onderwijs zijn het land door gegaan en hebben meer dan 100 mensen gesproken. Breed aantal betrokkenen is gevraagd te reageren op de vraag ” wat gaat er goed en wat kan er beter?”
 • International onderzoek uitgevoerd naar hoe het accreditatiestelsel elders in elkaar zit.
 • En meegelopen met de accreditaties.
 • Sterkte zwakte analyse

In de examencie leergang sessie 7 is aan de deelnemers gevraagd zich voor te stellen dat je Minister bent voor een dag.  Wat zou je doen met het huidige accreditatie stelsel?

 1. Huidige instellingsaccreditatie/opleidingsaccreditatie uitkleden zodat het een minder belastend proces wordt.
 2. Instellingsaccreditatie (zonder opleidingsaccreditatie) Opleidings accreditatie alleen via interne audit. Externe verantwoording vind plaats op instellingsaccreditatie. En hoe ga je om met de peerreview. Er hoeft per opleiding dan geen NVAO stempel meer op.

De leden van de examencommissies stemden unaniem voor versie 1. Heeft u ook een opinie en/of idee en wilt u meepraten neem dan contact op met S.Morassi@minocw.nl 

Leg kort uit wat uw idee betekent voor:

 • de kwaliteitsborging van het onderwijs
 • de gevolgen voor het accreditatie proces
 • en welke discussie er aan ten grondslag ligt.

In de examencie leergang discussiëren we nog even door over:

 • Balans tussen onderwijs en onderzoek (nu sterk op onderzoek beoordeeld en visitatie alleen maar over onderwijs, naar is geen balans tussen. Meer integratie van deze twee componenten).
 • Leidt  een nieuw stelsel echt wel tot verminderde lasten.
 • Belegging van beleidsmatige zaken op instellingsniveau
 • Inhoudelijk verantwoording meer borgen op opleidingsniveau
 • Het behoud van erkenning als opleiding;  kwaliteitsborg het stempel blijft belangrijk.
 • Op instellingsniveau cv’s van docenten alleen accorderen. Op opleidingsniveau cv’s eruit.
 • Niet overload aan stukken aanleveren, waardoor de administratieve lasten hoog zijn.
 • Ondersteuning voor het uitvoeren van administratieve taken zoals kopiëren etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examencommissie Leergang 2014 sessie 7

Marinke Sussenbach heeft op 4 december 2014 het spits afgebeten met een hernieuwde impuls aan de examencommissie leergang. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in wetgeving en binnen onze instelling is er besloten ook andere doelgroepen zoals directeuren onderwijs en opleidingscommissies de mogelijkheid te geven aan te schuiven. Marinke Sussenbach werkzaam bij de extensionschool van de TU Delft op het onderwerp online accreditatie heeft vanuit haar recente werkverleden bij het ministerie van OC en W geïnformeerd over de achtergronden bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving rondom onder andere de wet versterkt bestuur, toevoegen van een extern lid aan examencommissies en de bewaartermijn voor toetsen en eindwerkstukken. Wij nodigen u graag uit de video van de sessie (ondersteunende slides) en het verslag te lezen op onze OC FOCUS website te vinden onder onderstaande link.

 

https://intranet.tudelft.nl/specifieke-ingangen/onderwijs/onderwijsverbetering/oc-focus/cursussen/trainingen-examencommissies/eerdere-sessies-in-de-examencommissie-lunchlezingen-reeks/

 

 

Examencommissietraining; De invloed van de examencommissie op het studierendement door Henk van Berkel

Henk van Berkel, toetsdeskundige , examencommissie vz en UHD aan Geneeksunde fac. aan de Universiteit Maastricht was 29 mei 2013 te gast bij de examencommissietraining.

Henk van Berkel bleek vooral sterk in het aanreiken van prikkelende stellingen. In het dit blog een weergave van de meest prikkelende stellingen tijdens de bijeenkomst:
Zoals 50% van de bevolking in het hoger onderwijs in nl. Is een onzin doelstelling omdat deze redelijkerwijs nooit gerealiseerd gaat worden als je niet ook het mbo meetelt.

Of

Het grootste effect op het studierendement wordt gerealiseerd door maatregelen van de overheid. Maatregelen van de overheid verklaren zelfs voor 80% de effecten op het rendement. Rendement kan uitgelegd worden als nominale studieduur en het aantal geslaagden. Het aantal geslaagden is in het hoger onderwijs helemaal niet slecht, 80% haalt na verloop van tijd een diploma. Wat wel beter kan is de doorlooptijd.

De andere 20% van beïnvloedingsmaatregelen om het studierendement te verhogen is eigenlijk gefröbel in de marge binnen de instelling.

Als je dan toch wat wilt doen binnen de 20% besteed dan niet te veel tijd aan preselectie en voorlichting. Dat kost veel tijd en geld en levert relatief weinig op. Bovendien wil je geen kudde studenten die precies in het pulletje valt, of door een hoepel springt, maar eigenwijze initiatief nemende studenten die kritisch nadenken en er wat van maken.

Je kunt beter in het 1e studiejaar vakken plannen die representatief zijn voor de gehele bachelor,  zodat de student een realistisch beeld krijgt van de inhoud en zwaarte van de opleiding. Daarmee selecteert de gemotiveerde student zichzelf uit. De 30% die ongeveer afvloeit, begeleid je op een gedegen manier naar een andere studie of werk.

Als docent hebben wij ook een taak, namelijk om niet de excellentie cultuur te ondersteunen, want de excellente komen er toch wel in deze maatschappij ondanks of dankzij het hoger onderwijs. Juist de grotere groep middenmoters zijn onze opdracht. De middenmoters kunnen we opleiden voor een betere toekomst voor henzelf en de maatschappij.

Wat is daar dan voor nodig ?

• Weet dat Toetsing het leren stuurt en houdt daar bij het ontwerpen van onderwijs rekening mee.
• Zorg er voor dat Grotere toetsen versterkt worden met deeltoetsen
• Geef regelmatige feedback en formatieve toetsing tijdens de onderwijsperiode (differentieren op deel onderdelen zodat de student goed zicht heeft op waar hij/zij goed/slecht in is.)
• Vermijd concurrentie met andere vakken
• Hanteer kwaliteitsprocedures met betrekking tot de toetsing
• Niet meer dan 1 herkansing die je ook moet verdienen, liefst in de vakantie zodat je de harde werkers beloond.
• Compenseer binnen de vakken of over kernvakken van gelijkwaardig gewicht/niveau.

Eigenlijk is het allemaal al min of meer beschreven in het document “Koersen op studiesucces” en de handreiking voor examencommissies “ Examencommissies in the Spotlight”.

De examencommissie zal voor een stukje borging moeten zorgen van bovengenoemde punten (liefst met in haar gelederen, een toetsdeskundige, een juridisch adviseur en een opleidingsdeskundige). Dit kan zij het doen door te zorgen dat er per vak een toetsplan beschikbaar is, dat tijdig op kwaliteit kan worden beoordeelt en bijgestuurd. En een psychometrische analyse achteraf voor de nodige bijstellingen.

De examencommissie dient daar overigens wel tijd te krijgen om haar uitgebreide taken te kunnen realiseren. Daarmee geeft de instelling ook aan wat het belang is van kwaliteitsborging van de toetsing. In Maastricht krijgt een examencommissie voorzitter 850 uur per academisch jaar en de leden elk 60-80 uur per academisch jaar voor de taak uitoefening in de examencommissie

Meer weten ….
Binnenkort zijn de slides/film van deze bijeenkomst beschikbaar via www.ocfocus.tudelft.nl . In het komende najaar wordt er aandacht besteed aan de relevantie van jaarverslagen, de opzet van een toetscommissie en wat te doen als de examinator niet voldoet aan de verwachtingen van de examencommissie (gesprekstechnieken voor de examencommissie)

Examencommissietraining “Zicht en Inzicht”

Vandaag 28 maart 2013 was de 4e examencommissie bijeenkomst “Zicht en Inzicht” gepresenteerd door de Directeur Onderwijs van MST, Peter Hamersma. Peter is Voorzitter geweest van de auditcommissie voor de Thematische toetsaudit die afgelopen half jaar bij de 8 faculteiten is uitgevoerd.

In zijn presentatie werd een opnieuw kort aangegeven waarom de thematische toetsaudit is gerealiseerd.
• Wat wordt er van de examencommissies verwacht? Waarbij de WHW en Standaard 3 van het NVAO accreditatie kader natuurlijk de aanleiding vormen.
• Hoe kunnen we dit in onze faculteit implementeren? Dit blijft toch een interessante vraag. Vanuit de toetsaudit commissie zijn zowel een aantal aanbevelingen gedaan richting CvB over gewenste bijstellingen, also ok een aantal best practices met betrekking tot implementatie geïdentificeerd. Een aantal daarvan zal u bekend voorkomen.
o De gouden regels m.b.t. toetskwaliteit voor de docent op BK
o De externe kwaliteitstoetsing die bij LR wordt ingezet
o Het steekproefsgewijs controleren/benchmarken van afstudeerwerken en of toetsen (TBM) etc.
• Wat kunnen we van elkaar leren? Waarin we in een workshopsetting vooral casuïstiek uitwisselen. Het is boeiend om te zien dat van de ene subgroep de deelnemer van faculteit x roept, oh dat is bij ons heel goed geregeld en bij de andere subgroep een andere deelnemer van faculteit x roept dat hij/zij hier niets van weet. Kortom dat bewijst nut en noodzaak van de bijeenkomst.

Interessante Casuïstiek
Het aardige is dat bij de casuïstiek bespreking mensen echt op stoom komen.

Stel je voor er is een Practicum en iedereen geslaagd en er is een theoretisch vak ook 100 % gescoord. Wat vinden we daar dan van. Oh wordt geroepen er was in het practicum maar 1 student ;-)). De praktijk is dat bij een practicum vaak 100% slaagt. Bij een theoretisch vak ligt dat anders, maar stel dat het slagingspercentage 100% is. Ga je er dan naar kijken. Het vak kan wel heel goed gegeven zijn er zat een “ briljante” groep studenten. Of was de toets niet discriminerend genoeg. En wat is je rol dan als Examencommissie?

Een andere casus is. Een vak slaagpercentage 20%. De examencommissie wordt verzocht naar de toets kwaliteit te kijken. De toets kwaliteit is goed. Er is geen redden om de toets opnieuw te laten maken volgens de examencommissie.
De decaan overruled het besluit en laat toch opnieuw een examen maken, omdat de doorstroom dusdanige problemen oplevert, dat het niet verantwoord is 80% het vak opnieuw te laten volgen. Was er misschien ook iets mis met het onderwijs? Heeft de examencommissie alleen de taak een signaal aft e geven.

En zo zijn er nog vele interessante discussie deze middag. Graag zien we u terug op de volgende bijeenkomst.

Examencommissie in the Spotlight

 

Met de vakantie voor de deur heb ik de ambitie om mij te verdiepen in relevante achtergronden. Wellicht dat u dat ook heeft. Daarom breng ik nogmaals de handreiking "Examencommissie in the Spotlight" even onder uw aandacht.

De handreiking geeft een denkkader over bevordering van deskundigheid in examencommissies en een beschouwing over de onafhankelijkheid van examencommissies.

Wellicht goed om onder het genot van een glaasje te filosoferen over de positie van de Examencommissie binnen de faculteit. Wie weet wilt u uw visie op het geheel delen op dit blog na de vakantie. Maar voor nu veel leesplezier en een fijne vakantie toegewenst!!

Renate Klaassen

 

 

Examencommissie training: Step into the Present Examenregels en studentgedrag

11 September 2012 12.00-15.00
Spreker: Janke Cohen Schotanus, Hoogleraar onderzoek van medisch onderwijs UMCG

Als Examencommissie bent u verantwoordelijk voor het vaststellen van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (RRvE).  Deze regels worden ieder jaar centraal aangeleverd, echter iedere examencommissie kan/mag bijstellingen doen ten behoeve van efficiënte logistiek op de faculteit. Belangrijker is dat de examencommissie als onafhankelijk orgaan  de regels en richtlijnen ook kunnen  aanpassen en afstemmen op het facultaire toetsbeleid.  Tevens kan zij pro-actief een voorstel doen voor wijzigingen in de centraal aangeleverde RRvE.

Waarom zijn regels en richtlijnen nu eigenlijk belangrijk? Door de inrichting van het toetsproces (vastgelegd in de regels en richtlijnen) kan men invloed uitoefenen op het studiegedrag van studenten.  Dat is bevorderlijk voor de kwaliteit van de opleiding en wellicht ook voor het studiesucces van de student.  Reden genoeg om je als examencommissie te verdiepen in het effect van de regels en richtlijnen op het leerproces en als onafhankelijke, pro-actieve commissie meer vingers aan de pols te houden.

Bent u geinteresseerd geraakt kom dan op 11 September naar onze Examencommissie training: Step into the Present Examenregels en Studentgedrag.

U kunt zich hier aanmelden.

Examencommissie training 14 juni 2012 Onafhankelijkheid van de Examencommissie: wat betekent dat voor U?

Op 14 juni was er weer een Examencommissiebijeenkomst, geleid door Gerard van de Watering, toetsdeskundige van de TUE. De bijeenkomst was gewijd aan de rol van de examencommissie bij de accreditatie. Interessant voor de deelnemers, met name omdat op 29 juni een interne thematische toets-audit heeft plaatsgevonden, waar gekeken is in hoeverre faculteiten zijn voorbereid op de opleidingsaccreditatie en of zij voldoende kunnen aantonen of aan standaard 3 (kwaliteit van toetsing) van het NVAO-kader wordt voldaan.

Waarom zou u dat als docent willen weten? De examencommissie heeft een onafhankelijkere rol gekregen in het onderwijssysteem. Formeel is de examinator (ook wel docent) tijdens de afname en bij het maken van de toets in dienst van de examencommissie en zal dus verantwoording over de kwaliteit van de toets af moeten leggen aan de examencommissie.

Maar hoe houdt de examencommissie de vinger aan de pols?

Bij 3ME is men gestart met docenten ad-random uit te nodigen om over de kwaliteit van de toetsing in hun vak te komen praten. Bij Bouwkunde worden alle tentamens nagekeken door een toetsdeskundige van de vakgroep. Bij TBM kijken ze naar de slagingspercentages en vragen de docent te komen uitleggen wat er aan de hand is als er keer op keer blijkt dat de slagingspercentages te laag of te hoog zijn.

Vragen die in dit soort gesprekken op tafel komen zijn:
•    Wat is de afstemming van leerdoelen, werkvormen en toetsing in het vak?
•    Wat is de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie van de toets?

Wat zegt u als docent in zo’n geval? “Ik heb al jaren ervaring, dat zit wel goed?”  Helaas is dat niet het antwoord wat een accreditatiecommissie wil horen en de examencommissies ook niet.
Werk aan de winkel dus voor docenten, voor examencommissies, voor de onderwijsondersteuning want O&S is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de vakgroep want de hoogleraar blijft verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs.

Een hele uitdaging zo blijkt.

Examencommissie Training; Step into de Present

Naar een Gezaghebbende Examencommissie

Vandaag 29 Mei heeft Jan Adema van het Cito deskundig op het gebied van toetsing en examencommissie de eerste training gegeven van onze 5 delige examencommissie reeks.  Deze bijeenkomst ging specifiek over de deskundigheid van examencommissies.

Vanuit maatschappelijke en wettelijke impulsen is een kader neergezet waardoor de examencommissies zich dienen te herbezinnen op de taak en rolinvulling mbt tot de wettelijke taken die zij vereist zijn uit ge voeren.

‘De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor verkrijgen van een graad’ (Jan Adema).

Objectief heeft vooral betrekking op een stukje onafhankelijkheid. De examencommissie beslist en/of organiseert zijn eigen onafhankelijkheid. Dat is echter nog niet zo eenvoudig.

Vragen die hierbij naar voren komen zijn:

 • Wie beslist dat het OER voldoende niveau heeft?
 • Wie moet gehoord worden bij het aanstellen van een nieuwe examencommissie?
 • Mag een examencommissielid ook examinator zijn?
 • In welke mate moet de examencommissie initiatief nemen bij onderwijsvernieuwing?
 • Heeft de examencommissie ook een rol bij het opstellen van de opleidingsdoelen en de vormgeving van het onderwijs?

De deskundigheid is vooral in het licht van de wettelijke taken besproken en betreft het NVE profiel van een examencommissielid. Daaruit vloeit voort dat de examencommissie in het geheel over het beschreven profiel zou moeten willen beschikken. Bepaalde deskundigheid kan ook onder het mandaat uitgevoerd worden van de examencommissieleden. Echter het is wenselijk dat minimaal twee leden van de examencommissie betrokken blijven voor een tijdige risico signalering en onderzoek naar de kwaliteit en borging van toetsing en/of examinatoren.

Casuistiek met betrekking tot fraude en de samenstelling van afstudeercommissies sluiten de inspirerende middag af. Er zijn scherpe en relevante vragen gesteld en er was op velerlei punten een bloeiende discussie. We mogen dit een geslaagde middag noemen. U kunt het vanaf morgen nog eens bekijken via collegerama. De slides zijn via onze site www.ocfocus.tudelft.nl nog eens na te lezen. Wij danken Jan Adema voor zijn bijdrage en kijken uit naar de volgende bijeenkomst 14 juni van 12.00 – 14.00 onder leiding van Gerard van de Watering of de onafhankelijkheid van de examencommissies en vooral de rol van de examencommissie in het accreditatieproces.

© 2011 TU Delft